Giáo dục học 1
(GDH 1)


Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; nguyên lý giáo dục và các con đường giáo dục; vấn đề phổ cập giáo dục; người giáo viên trong nhà trường trung học.