Tâm lý học tệ nạn xã hội
(TLHTNXH)

Mục tiêu:Trang bị cho sinh viên một cách hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về tâm lý học tệ nạn xã hội, các loại tệ nạn xã hội, đặc điểm tâm lý của các đối tượng tham gia tệ nạn xã hội, những đặc điểm cơ bản của tệ nạn xã hội ở Việt Nam hiện nay và biện pháp giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội. Hình thành cho sinh viên kĩ năng sống lành mạnh và kĩ năng phòng chống tệ nạn xã hội, giúp người khác phòng chống tệ nạn xã hội. Xây dựng cho sinh viên có quan điểm, thái độ đúng đắn đối với các chủ thể phòng chống tệ nạn xã hội và đối tượng tham gia tệ nạn xã hội.