Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
(PPNCKHGD Thu Hằng)

Mục tiêu: Nắm đư­ợc những kiến thức chung về ph­ương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và cấu trúc công trình nghiên cứu khoa học, các giai đoạn tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục. B­ước đầu có kỹ năng xây dựng đề cư­ơng nghiên cứu và tiến hành một bài tập nghiên cứu về khoa học giáo dục.Có thái độ cầu thị, trung thực trong nghiên cứu.