Giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ
(GDĐB Tretuky)

Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về giáo dục cho trẻ tự kỷ: khái niệm tự kỷ, cách chẩn đoán và đánh giá, nguyên nhân của tự kỷ. Đồng thời học phần còn cung cấp cho SV những kĩ năng dạy giao tiếp và can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ, kĩ năng lập kế hoạch giáo dục cá nhân và tổ chức lớp học có trẻ tự kỷ; giới thiệu và hướng dẫn SV sử dụng một số bộ công cụ dạy học cho trẻ tự kỷ hiện nay.