Tâm lý học du lịch
(CF101)

Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, chung nhất về tâm lý học và tâm lý học du lịch . Trên cơ sở đó giúp sinh viên có điều kiện tìm hiểu thêm các nội dung khác về cơ sở tâm lý học du lịch . Những nội dung cơ bản của học phần này yêu cầu sinh viên phải nắm được là : một số nội dung cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội trong du lịch; những vấn đề cơ bản trong tâm lý học du lịch; những đặc điểm tâm lý cơ bản của du khách; những đặc điểm tâm lý cơ bản của nhà cung ứng du lịch.