Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật bậc tiểu học
(GDĐB GDHN)

Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật: khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở tiểu học, những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học hòa nhập và phối hợp các lực lượng hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập.