Tâm lý học gia đình
(TLHGĐ)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: học phần gồm 4 chương với những nội dung cơ bản như sau: Gia đình và các mô hình văn hóa gia đình, các chức năng của gia đình; Các phương thức tác động của gia đình đối với sự phát triển tâm lý của các thành viên; Các quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và sự phát triển tâm của các thành viên; Các hiện tượng tâm lý trong gia đình; Gia đình không đầy đủ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển tâm lý của các thành viên, xung đột và bạo lực trong gia đình và ảnh hưởng của nó đến các thành viên, ly hôn và ảnh hưởng của ly hôn đối với các thành viên trong gia đình. Hạnh phuc gia đình và vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình.