Những vấn đề chung của Giáo dục học
(GDH TH)


Mô tả học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lý luận chung về giáo dục học. Đó là: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; vai trò của các nhân tố (bẩm sinh-di truyền, môi trường, giáo dục, hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục; cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; các con đường giáo dục cơ bản ở tiểu học; Vấn đề phổ cập giáo dục tiểu học; người giáo viên tiểu học. Thời gian học kỳ 1 năm học 2010-2011 và kỳ 1 năm học 2011-2012