Giáo dục học đại cương
(GDH đcmn)

Mô tả vắn tắt học phần: Học phần này này gồm 4 chương, dành cho sinh viên cử nhân sư phạm mầm non.