Lịch sử Tâm lý học
(LSTLH)


Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này trình bày một cách có hệ thống các vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của khoa học tâm lý, bao gồm: Ý nghĩa và nguyên tắc của việc nghiên cứu lịch sử tâm lý học, sự nảy sinh các tư tưởng tâm lý, tâm lý học ra đời với tư cách là một khoa học độc lập, những con đường phát triển tâm lý học khách quan, sự hình thành tâm lý học Macxit.