Phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
(PPC TDUNG)

Mục tiêu của học phần: Qua học tập môn học này, sinh viên có những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết để làm phụ trách chi Đội ở trường tiểu học. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên lớp 08STH1,2.