Sub-categories
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

  • Mục tiêu của học phần: Trang bị những kiến thức khái quát về khoa học tâm lý, về những phạm trù cơ bản của tâm lý học làm cơ sở cho việc hình thành quan niệm đúng đắn về bản chất tâm lý, ý thức người, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các nội dung của tâm lý học chuyên ngành; bước đầu hình thành khả năng nhận định, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến sự hình thành, phát triển của con người, đến việc giáo dục con người. Học kỳ 2 năm học 2010-2011

  • Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: Học phần nghiên cứu những hiện tượng và các qui luật cơ bản nhất của tâm lý con người như: Hoạt động và các quá trình nhận thức.Giảng dạy cho ngành Tâm lý học, khóa tuyển sinh 2010, học kỳ 1 năm học 2011-2012