• Mô tả vắn tắt nội dung học phần: là một môn khoa học mang tính ứng dụng, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tham vấn và một số kỹ năng thực hành để trợ giúp cho gia đình trẻ khuyết tật; tăng cường cho sinh viên các nguyên tắc và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nắm vững các giai đoạn của một quá trình tham vấn và các bước trong một buổi tham vấn.


  • Mô tả học phần:Học phần mô tả khái quát về tâm lí học phát triển; các quan điểm trong tâm lí học về bản chất, nguồn gốc, điều kiện, động lực và các quy luật phát triển tâm lí; phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí. Các thành tựu phát triển tâm lí chủ yếu ở từng thời kì từ thai nhi đến tuổi trưởng thành.

  • Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, đặc điểm phát triển, nguyên nhân, số lượng và các mức độ phát triển của trẻ; qui trình giáo dục trẻ; sự hỗ trợ của cộng đồng đối với quá trình giáo dục trẻ có khó khăn về ngôn ngữ.
  • Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về giáo dục cho trẻ tự kỷ: khái niệm tự kỷ, cách chẩn đoán và đánh giá, nguyên nhân của tự kỷ. Đồng thời học phần còn cung cấp cho SV những kĩ năng dạy giao tiếp và can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ, kĩ năng lập kế hoạch giáo dục cá nhân và tổ chức lớp học có trẻ tự kỷ; giới thiệu và hướng dẫn SV sử dụng một số bộ công cụ dạy học cho trẻ tự kỷ hiện nay.

  • Mô tả học phần: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật: sự hình thành và phát triển công tác can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; khái niệm, nguyên tắc, ý nghĩa của can thiệp sớm; những vấn đề chung về gia đình, những ảnh hưởng trong gia đình khi có trẻ khuyết tật, cách xử lý; các tổ chức thực hiện can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên tình hình về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam.

  • Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật: khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở tiểu học, những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học hòa nhập và phối hợp các lực lượng hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập.

  • Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật dựa trên lý thuyết đã học: khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở tiểu học, những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học hoà nhập và phối hợp các lực lượng hõ trợ trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung. So sánh mô hình giáo dục hoà nhập với những mô hình giáo dục khác. Đồng thời, học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học hoà nhập phù hợp với đặc điểm khuyết tật của từng loại trẻ (bao gồm trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ).