• Mục tiêu: Nắm đư­ợc những kiến thức chung về ph­ương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và cấu trúc công trình nghiên cứu khoa học, các giai đoạn tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục. B­ước đầu có kỹ năng xây dựng đề cư­ơng nghiên cứu và tiến hành một bài tập nghiên cứu về khoa học giáo dục.Có thái độ cầu thị, trung thực trong nghiên cứu.


  • Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm : văn hoá, lễ hội, tín ngưỡng và văn hoá lễ hội. Những giá trị văn hoá đặc trưng của lễ hội truyền thống Việt Nam. Vai trò của lễ hội và văn hoá lễ hội trong đời sống xã hội hiện đại. Lễ hội đối với việc tìm hiểu tính cách và bản sắc dân tộc


  • Mô tả vắn tắt nội dung: Cung cấp những khái niệm chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam; kết cấu văn hoá Việt Nam; các bình diện của văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của các bình diện đó. Trang bị những kỹ năng, ph­­ương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hoá Việt Nam; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức văn hoá học vào phân tích tâm lý chủ thể văn hoá.