GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  • Mục tiêu: Học phần đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học nhằm trang bị cho sinh viên sư phạm tiểu học hệ thống kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục và dạy học nói chung và ở trường tiểu học nói riêng, hình thành cho họ những kĩ năng cơ bản trong việc đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học; bồi dưỡng thái độ nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

  • Mô tả vắn tắt: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và lý luận giáo dục tiểu học, một số vấn đề hiện đại trong giáo dục tiểu học. Giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, kỳ 2 năm học 2010-2011.

  • Mục tiêu của học phần: Qua học tập môn học này, sinh viên có những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết để làm phụ trách chi Đội ở trường tiểu học. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên lớp 08STH1,2.  • Mô tả học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lý luận chung về giáo dục học. Đó là: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; vai trò của các nhân tố (bẩm sinh-di truyền, môi trường, giáo dục, hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục; cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; các con đường giáo dục cơ bản ở tiểu học; Vấn đề phổ cập giáo dục tiểu học; người giáo viên tiểu học. Thời gian học kỳ 1 năm học 2010-2011 và kỳ 1 năm học 2011-2012