GIÁO DỤC MẦM NON

  • Mô tả vắn tắt học phần: Học phần này này gồm 4 chương, dành cho sinh viên cử nhân sư phạm mầm non.


  • Học phần được thiết kế thành 6 chương, bao gồm những nội dung cơ bản như sau: Khái niệm chung về giao tiếp - ứng xử, cấu trúc của quá trình giao tiếp, các loại giao tiếp, vai trò của giao tiếp; Những hiện tượng tâm lí trong quá trình giao tiếp; Phương tiện, nguyên tắc, phong cách giao tiếp; Lý luận về văn hóa giao tiếp, kỹ năng giao tiếp có văn hóa; Giao tiếp sư phạm, ứng xử sư phạm; Nguyên tắc giao tiếp sư phạm, kỹ năng giao tiếp sư phạm, phong cách giao tiếp sư phạm; ; Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học; Xử lý tình huống sư phạm ở trường tiểu học


  • Nội dung môn học: Khái niệm chung về giao tiếp - ứng xử, cấu trúc của quá trình giao tiếp, các loại giao tiếp, giao tiếp sư phạm và giao tiếp của cô giáo mầm non trong hoạt động sư phạm; Khái niệm chung về nhu cầu giao tiếp, sự phát triển nhu cầu giao tiếp của trẻ mầm non; Nguyên tắc giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ, Phương thức giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ; kỹ năng giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ, xử lý tình huống sư phạm trong trường mầm non.

  • Mô tả vắn tắt học phần: Học phần này gồm 3 phần, 7 chương, dành cho học sinh hệ Trung học mầm non

  • Mô tả vắn tắt học phần: Học phần gồm 4 chương; dành cho sinh viên năm thứ 2, Cử nhân sư phạm Giáo dục Mầm non.


  • Học phần này cung cấp kiến thức về những nội dung cơ bản của giáo dục mầm non, hướng dẫn các kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu thực tế để đề xuất những ý kiến về việc giáo dục thể chất, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, lao động cho trẻ mầm non. Học kỳ 2 năm học 2010-2011
  • Mô tả vắn tắt nội dung:Học phần này trình bày một cách có hệ thống các tri thức về tổ chức các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ mầm non. Như các hoạt động giao tiếp, hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, hoạt động lao động, hoạt động lễ hội, hoạt động tham quan, đi dạo và các hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào trường mầm non.

  • Học phần Tâm bệnh học giảng dạy cho ngành Giáo dục mầm non học kỳ 1 năm học 2011-2012.