Quản lý giáo dục


  • Mô tả học phần: 1.Trang bị cho sinh viên SP hệ thống kiến thức cơ bản (cần thiết tối thiểu) vềQLHCNN và quản lý ngành GD-ĐT để hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của một công chức ngành GD-ĐT một cách chủ động, sáng tạo. 2.Phục vụviệc xét tuyển dụng công chức ngành GD-ĐT.
  • Mục tiêu học phần: Sinh viên nắm được những quy tắc cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, công vụ, công chức; thấu hiểu đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; nắm được luật giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác về giáo dục và đào tạo ở cấp/bậc dạy trong tương lai để thực hiện đúng trong hoạt động nghề nghiệp; hiểu biết về thực tiễn giáo dục Việt Nam hiện nay.


  • Mô tả học phần: 1.Trang bị cho sinh viên SP hệ thống kiến thức cơ bản (cần thiết tối thiểu) vềQLHCNN và quản lý ngành GD-ĐT để hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của một công chức ngành GD-ĐT một cách chủ động, sáng tạo. 2.Phục vụviệc xét tuyển dụng công chức ngành GD-ĐT.

  • Mô tả học phần: 1.Trang bị cho sinh viên SP hệ thống kiến thức cơ bản (cần thiết tối thiểu) vềQLHCNN và quản lý ngành GD-ĐT để hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của một công chức ngành GD-ĐT một cách chủ động, sáng tạo. 2.Phục vụviệc xét tuyển dụng công chức ngành GD-ĐT.