Học phần này danh cho sinh viên các ngành sư phạm

Sub-categories
TÂM LÝ HỌC CHO NGÀNH SƯ PHẠM

  • Mục tiêu:Cung cấp cho sinh viên và yêu cầu nắm vững những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghệ thuật, cụ thể: những quan điểm tiếp cận vấn đề sáng tạo nghệ thuật, các yếu tố tâm lý quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật, quá trình sáng tạo nghệ thuật.

  • Học phần này gồm 6 chương, gồm những nội dung chính sau: Tâm lý học là một khoa học; Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người; Hoạt động - Ý thức - Nhân cách; Hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Các thuộc tính tâm lý của nhân cách

  • Mô tả vắn tắt : Học phần này gồm 2 phần chính:- Phần 1: Tâm lý học đại cương nghiên cứu các hiện tượng và qui luật cơ bản của tâm lý người như bản chất hiện tượng tâm lý người; Hoạt động – giao tiếp; Ý thức; Nhân cách; Các quá trình tâm lý; Các trạng thái tâm lý; Các thuộc tính tâm lý. - Phần 2: Tâm lý lứa tuổi học sinh phổ thông trung học trình bày một cách có hệ thống những tri thức cơ bản hiện đại về tâm lý học lứa tuổi PTTH; tâm lý học dạy học và tâm lý học giáo dục ở PTTH. Tâm lý học nhân cách người giáo viên PTTH. Học phần này dạy cho sinh viên khối sư phạm, kỳ 2 năm học 2010-2011

  • Học phần này dạy cho sinh viên khối sư phạm, kỳ 2 năm học 2010-2011
  • Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, chung nhất về tâm lý học và tâm lý học du lịch . Trên cơ sở đó giúp sinh viên có điều kiện tìm hiểu thêm các nội dung khác về cơ sở tâm lý học du lịch . Những nội dung cơ bản của học phần này yêu cầu sinh viên phải nắm được là : một số nội dung cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội trong du lịch; những vấn đề cơ bản trong tâm lý học du lịch; những đặc điểm tâm lý cơ bản của du khách; những đặc điểm tâm lý cơ bản của nhà cung ứng du lịch.