Học phần này danh cho sinh viên các ngành sư phạm

Sub-categories
CÔNG TÁC ĐỘI

  • Học phần này cung cấp kiến thức về những nội dung cơ bản của giáo dục mầm non, hướng dẫn các kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu thực tế để đề xuất những ý kiến về việc giáo dục thể chất, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, lao động cho trẻ mầm non. Học kỳ 2 năm học 2011-2012
  • Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; nguyên lý giáo dục và các con đường giáo dục; vấn đề phổ cập giáo dục; người giáo viên trong nhà trường trung học.
  • Mô tả học phần:Học phần này trình bày một cách hệ thống những tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam về Giáo dục học, gồm: Quá trình giáo dục; nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp; công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Thời gian học kỳ 2 (2010-2011).

  • Mô tả vắn tắt: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; nguyên lý giáo dục và các con đường giáo dục; vấn đề phổ cập giáo dục; người giáo viên trong nhà trường trung học.Giảng dạy cho sinh viên ngành sư phạm kỳ 1 năm học 2011-2012

  • Mô tả học phần:Học phần này trình bày một cách hệ thống những tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam về Giáo dục học, gồm: Quá trình giáo dục; nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp; công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Thời gian học kỳ 2 (2010-2011).
  • Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, các xu hướng đổi mới trong giáo dục.... Học phần này dành cho sinh viên khối cử nhân Tâm lý học


  • Mô tả học phần:Học phần này trình bày một cách hệ thống những tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam về Giáo dục học, gồm: Quá trình giáo dục; nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp; công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Thời gian dạy kỳ 2 (2010-2011)
  • Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên sư phạm hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại và Việt Nam về những vấn đề chung của giáo dục học; hình thành cho họ những kĩ năng cơ bản trong việc phân tích các vấn đề giáo dục; bồi dưỡng kĩ năng tự học; thái độ nghề nghiệp cần thiết của người giáo viên. Dạy cho đối tượng sv sư phạm năm thứ 2 (học kỳ 1)


  • Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; nguyên lý giáo dục và các con đường giáo dục; vấn đề phổ cập giáo dục; người giáo viên trong nhà trường trung học.