Printer-friendly versionBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

:

 

Danh sách sinh viên lớp 02LS làm khóa luận tốt nghiệp

năm học 2002 - 2006

TT

Sinh viên thực hiện

Tên đề tài khóa luận

Cán bộ hướng dẫn

1

Lương Thị Thuê

Sự du nhập của đạo Thiên chúa vào QN-ĐN trong các thế kỷ VII-XVIII

TS Lưu Trang

2

Phạm Thị Ngà

Cảng Đà Nẵng dưới thời Mỹ-ngụy (1954-1975

TS Lưu Trang

3

Lê Thị Loan

Quá trình hình thành và phát triển của xã Hải Châu (1471-1858)

TS Lưu Trang

4

Trịnh Văn Dũng

Bước đầu tìm hiểu về làng Đà Sơn từ khi thành lập đến 1858

TS Lưu Trang

5

Lê Thị Mai

Bước đầu tìm hiểu quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng (1888-1945)

Th.s Nguyễn Xuyên

6

Nguyễn Văn Vương

Bước đầu tìm hiểu một số lễ hội dân gian ở Đà Nẵng

Th.s Nguyễn Xuyên

7

Lê Văn Tuân

Tìm hiểu về nghề đá Non Nước

Th.s Nguyễn Xuyên

8

Hoàng Sỹ Việt

Địa danh ở hai phường Hòa Khánh (Nam và Bắc) quận Liên Chiểu,TPĐN

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

9

Phan Văn Hải

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á (cổ trung đại)

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

10

Lê Thị Phúc

Nghề dệt chiếu ở làng Cẩm Nê (xã Hòa Tiến, Hòa Vang)

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

11

Đoàn Thị Thúy

QNĐN trong cuộc đấu tranh chống chính sách tố cộng, diệt cộng của Mỹ Diệm từ 1954-1960

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

12

Nguyễn Thị Việt Hà

Một số vụ thảm sát của lính Nam Triều Tiên tại tỉnh QNĐN giai đoạn 1966-1971

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

13

Nguyễn Thị Thanh Nga

Xu hướng chính trị và hoạt động cứu nước giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu từ cuối TK XIX đến hết CTTG II

Th.s Nguyễn Hữu Giang

14

Nguyễn Tiến Hùng

Vai trò của hoạt động truyền giáo đối với công cuộc chuẩn bị, xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp từ khi du nhập đến 1884

Th.s Nguyễn Hữu Giang

15

Lê Thị Mai

Thái độ của triều Nguyễn đối với đạo Thiên chúa trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp (1802-1884)

Th.s Nguyễn Hữu Giang

16

Đồng Thị Bích Nhung

Sử dụng tài liệu thành văn để dạy học lịch sử thế giới cận đại (1640-1870)

Th.s Dương Thị Tuyết

17

Nguyễn Đăng Truyền

Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh để dạy học LSVN (1886-1930) ở trường THPT trên địa bàn ĐN

Th.s Dương Thị Tuyết

18

Nguyễn T Hồng Phượng

Việc giảng dạy nhân vật LSTG cận đại (1871-1917)cho học sinh lớp 11 ở trường THPT trên địa bànDDN

Th.s Dương Thị Tuyết

 

:

Danh sách sinh viên lớp 03LS làm khóa luận tốt nghiệp

năm học 2003 - 2007

TT

Sinh viên thực hiện

Tên đề tài khóa luận

Cán bộ hướng dẫn

1

Nguyễn Thị Kim Hoa

Việc sử dụng đồ dùng trực quan để dạy học lịch sử TG cận đại (1556-1871) cho học sinh lớp 10 (Ban cơ bản) ở trường THPT

Th.s Dương Thị Tuyết

2

Đỗ Mạnh Hải

Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới trong dạy học LSVN (1858-1918) ở trường THPT

Th.s Dương Thị Tuyết

3

Đinh Thị Mơ

Sử dụng bài tập trong dạy học lịch sử TG cận đại(1640-1870) ở lớp10 (Ban cơ bản) trường THPT

Th.s Dương Thị Tuyết

4

Phạm Thị Dung

Tìm hiểu cơ sở lựa chọn, biện pháp thực hiện con đường cứu nước phát triển dân tộc của Phan Châu Trinh đầu thếkyr XX

Th.s Nguyễn Hữu Giang

5

Nguyễn Thị Thùy

Mặt trận, vai trò của mặt trận trong CMVN từ khi Đảng ra đời đến CMT8 thành công

Th.s Nguyễn Hữu Giang

6

Nguyễn Thị Lan

Sử dụng tài liệu lịch sử QN-ĐN trong dạy học lịch sử dân tộc thế kỷ XIX cho học sinh THPT trên địa bàn TPĐN

Th.s Nguyễn Hữu Giang

7

Phan Thị Thu Hiền

Nghề khai thác và chế biến hải sản ở Đà Nẵng thế kỷ XIV đến nay

Th.s Nguyễn Xuyên

8

Trần Xuân Hiệp

Bước đầu tìm hiểu quá trình đô thị hóa Đà Nẵng thời kỳ 1954-1975

Th.s Nguyễn Xuyên

9

Nguyễn Thị Hồng Vân

Góp phần tìm hiểu lịch sử, văn hóa Đà Nẵng qua một số đình làng trên địa bàn

Th.s Nguyễn Xuyên

10

Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo miền Nam VN

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

11

Phạm Viết Vượng

Một số địa danh lịch sử và nhân vật lịch sử ở QN-ĐN trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

12

Ngô Thị Hà

Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 1975-2005

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

13

Trần Đình Ánh

Văn hóa Nhật Bản- Những ảnh hưởng từ Trung Hoa (thời Cổ Trung đại)

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

14

Đoàn Dũng

Làng Phú Thượng từ khi thành lập đến trước năm 1945

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

15

Trịnh Thị Hoa

Họ và tên của cư dân ở huyện Hoà Vang, TPĐN

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

16

Mai Thị Thủy

Tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ thế kỷ XV đến trước CMT8

TS Lưu Trang

17

Nguyễn Thị Lương

Tìm hiểu lịch sử quận Sơn Trà TPĐN từ TK XV đến trước CMT8 năm 1945

TS Lưu Trang

18

Nguyễn Văn Thiệu

Tìm hiểu quan hệ Đà Nẵng-Hội An từ thế kỷ XVI-XIX

TS Lưu Trang

 

19

Trần Thị Lê

Vai trò của Inđônêsia trong ASEAN (1967-1997)

TS Lưu Trang

20

Trần Thị Hiền

Các con đường xây dựng phát triển kinh tế-xã hội các nước ĐNA hải đảo

TS Lưu Trang

 

:

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 06 (2006-2010)

STT

 

SINH VIÊN

THỰC HIỆN

 

Lớp

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

GVHD

 

01

Nguyễn Thị Anh

06sls

Tính dân tộc trong công xã Pari 1871

Th.s Dương Thị Tuyết

02

Nguyễn Thị Huyền

06sls

Tính dân tộc trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Th.s Dương Thị Tuyết

03

Nguyễn Thị Thương

06sls

Quan hệ Pháp- Phổ giai đoạn1871-1918

Th.s Dương Thị Tuyết

04

Trần Lương Châu

06sls

Tính dân chủ trong phong trào Thái Bình Thiên Quốc

Th.s Dương Thị Tuyết

05

Võ Thị Huyền

06sls

Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy bài CMTS Bắc Mỹ và tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII lớp 10( ban cơ bản) ở các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng

Th.s Dương Thị Tuyết

06

Lê Thị Oanh

06sls

Chế độ nông nô và công cuộc giải phóng nông nô ở nga thời cận đại

Th.s Dương Thị Tuyết

07

Phạm Thị Thủy

06sls

"Con đường kiểu Mỹ" trong nông nghiệp Mỹ thời cận đại

Th.s Dương Thị Tuyết

08

Đặng Văn Anh

06sls

Công cuộc cải cách của Minh Mạng (1820-1840)

Th.s Nguyễn Xuyên

09

Nguyễn Thị Ánh

06sls

Thành thị và vai trò củ thành thị trong phong trào yêu nước , phát triển xã hội Việt Nam  đầu thế kỷ XX

Th.s Nguyễn Hữu Giang

10

Phan Thị Bảy

 

Cuộc đấu tranh ngoại giao trong hội nghị Giơ ne vơ 1954

Nguyễn Mạnh Hồng

11

Cao Thị Châu

06sls

Chính sách của Quang Trung Nguyễn Huệ với Nghệ An từ năm 1786- 1792

Lưu Trang

12

Trương Đình Cường

06sls

Binh chế thời Lê Sơ

Nguyễn Xuyên

13

Nguyễn Thị Mỹ Dung

06sls

Phật giáo Đà Nẵng thời các chúa Nguyễn 1558-1775

Lưu Trang

14

Hoàng Đình Điệp

06sls

Chính sách của vua Minh Mangj đối với Đà Nẵng 1820-1841

Lưu Trang

15

Nguyễn Thị Giang

06sls

Hệ thống phòng thủ kinh đô Huế và Đà Nẵng dưới thời các vua đầu triều Nguyễn 1802-1858

Lưu Trang

16

Nguyễn Thế Hà

06sls

Tính truyền thống và tính thời đại trong con đường cứu nước phát triển xã hội của Phan Bội Châu đầu thế kỷ XX

Nguyễn Hữu Giang

:

DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 1996 – 1999

(Khóa 19)

TT

SV thực hiện

Người HD

Tên đề tài

Thể loại

Hiện trạng

1

Phan Thị Phượng

T.s Lưu Trang

Bước đầu tìm hiểu những nét tương đồng về phong tục tập quán các nước Đông Nam Á

KHCB

Nguyên vẹn

2

Huỳnh Thị Liên

T.s Lưu Trang

Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN từ năm 1967 đến nay

//

//

3

Cao Thị Thanh Xuân

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Tìm hiểu địa đạo Kỳ Anh

LS ĐP

//

4

Võ Thị Thúy

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Dạy học mảng kiến thức về văn hóa trong chương trình lịch sử lớp 7 ở trường THCS

PPDHLS

//

5

Lê Thị Thanh Xuân

Th.s Dương Thị Tuyết

Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến ở châu Á thời kỳ cận đại

KHCB

//

6

Lê Thị Minh Hải

G.V Trần Ngọc Thành

Giảng dạy tư tưởng tình cảm khi dạy chương trình lịch sử lớp 6

PPDHLS

//

7

Trần Thị Thúy Nga

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Tình đoàn kết đặc biệt của 3 nước Việt Nam., Lào, Campuchia trong thời kỳ chống Mỹ (1969 - 1973)

KHCB

//

8

Đinh Văn Giá

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Sự kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954- 1975

KHCB

//

9

Nguyễn Huệ

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo

//

//

10

Đặng Thị Tuyết

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Tìm hiểu quá trình Mỹ lấn lướt Pháp và can thiệp vào chiến tranh Đông Dương (1950 - 1954)

//

//

11

Trịnh Thị Như Ý

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Tìm hiểu việc thực hiện nhiệm vụ phản phong của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954

//

//

12

Phan Thị Lê Thương

Th.s Nguyễn Hữu GIang

QN – ĐN trong các bài giảng lịch sử dân tộc giai đoạn 1858 -1945

PPDHLS

//

13

Lê Thị Phi Oanh

Th.s Nguyễn Hữu GIang

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời kỳ cận đại

KHCB

//

:

DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2004 – 2008

SV thực hiện

Người HD

Tên đề tài

Slg

Thể loại

Hiện trạng

Nguyễn Thị Bình

Th.s Nguyễn Xuyên

Lịch sử làng Khuê Trung từ khi hình thành đến năm 1975

01

LS ĐP

Nguyên vẹn

Lê Thị Huyền

Th.s Nguyễn Xuyên

Đền miếu ở Đà Nẵng

01

LS ĐP

//

Lại Thị Huyền Trang

Th.s Nguyễn Xuyên

Tìm hiểu quá trình đô thị hóa Đà Nẵng từ 1975 đến nay

01

//

//

Nguyễn Thị Điệp

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Tín ngưỡng Pô Nưgar

01

//

//

Phạm Thị Phương

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Địa danh ở hai phường Hòa Hiệp (Nam và Bắc), quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

01

//

//

Lê Thị Vân

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Họ và tên của cư dân hai phường Hải Châu 1 và 2

01

//

//

Lê Văn Đoài

T.S Lưu Trang

Quan hệ ASEAN – EU (1967 - 1992)

01

KHCB

//

Nguyễn Thị Huyền

T.S Lưu Trang

Quan hệ ASEAN – EU (1992 đến nay)

01

//

//

Nguyễn Văn Lý

T.S Lưu Trang

Vai trò của huyện Hòa Vang đối với sự phát triển của Đà Nẵng từ đầu thế kỷ XVII đến giữa TK XIX

01

LS ĐP

//

Nguyễn Thị Thoa

T.S Lưu Trang

Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ từ 1994 đến nay

01

KHCB

//

Phan Công Hà

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội

01

//

//

Hoàng Thị Hương

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Công cuộc chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại QN – ĐN (8/1945)

01

//

//

Lê Thị Lệ Thúy

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Vấn đề khởi nghĩa trong CMVN giai đoạn 1930 - 1945

01

//

//

Hoàng Thị Mai

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Báo chí và diện ảnh cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp

01

KHCB

//

Nguyễn Thị Phương

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Hoạt động ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Đ

:

Đề tài  nghiên cứu khoa học các khóa

TT

SV thực hiện

Người HD

Tên đề tài

Năm BVệ

Hiện trạng

1

Nguyễn Phước Nhu

T.s Lưu Trang

Bước đầu tìm hiểu Thiên chúa giáo ở Đà nẵng dưới triều Nguyễn (1802 - 1888)

2005

Nguyên vẹn

2

Nguyễn Thị Việt Hà

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Tìm hiểu việc thực hiện nhiệm vụ phản phong trong khngs chiến chống Pháp (1945 – 1954)

2005

//

3

Hoàng Sĩ Việt

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Địa danh ở phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nãng

2005

//

4

Lê Thị Mai

Th.s Nguyễn Xuyên

Bước đầu tìm hiểu chợ ven sông ở Duy Xuyên (Quảng Nam)từ thế kỷ XV - XVIII

2005

//

5

Lưu Thị Thủy

Th.s Nguyễn Xuyên

Tìm hiểu thêm về phương cách đánh giặc sáng tạo của quân và dân ta trên mặt trận Đà Nẵng (1858 - 1860)

2005

//

6

Phạm Văn Hòa

Th.s Nguyễn Xuyên

Tìm hiểu làng nghề dệt lụa Mã Châu (Duy Xuyên, QN)

2007

//

7

Hoàng Thị Thủy

Th. s Dương Thị Tuyết

Vai trò nông dân trong các cuộc đấu tranh chống phong kiến, đế quốc ở Trung Quốc (1840 - 1911)

2007

//

8

Nguyễn Thị Huyền A

Th.s Dương Thị Tuyết

Chính sách thuộc địa của đế quốc Anh, Pháp trong thời kỳ cận đại và hệ quả của nó

2007

//

9

Hoàng Thị Mai

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Giáo dục Việt nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

2007

//

10

Nguyễn Thị Điệp

Th.s Nguyễn Mạnh Hồng

Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội từ ngày 19/12/46 đến 18/02/1947 và cuộc lui quân chiến lược đêm 18/02/1947

2007

//

11

Phạm Thị Phương

Th.s Nguyễn Văn Đoàn

Lễ hội ở Hội An – những giá trị văn hóa

2007

//

12

Lê Thị Vân

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Căn cứ Ba Đình và vai trò của nó trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX

2007

//

13

Trần Thị Tâm

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Tìm hiểu việc xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền thực dân phong kiến của thực dân Pháp ở Việt Nam  (1858 - 1914)

2008

//

14

Phạm Giang Hồ

Th.s Nguyễn Hữu Giang

Chính sách đầu tư và hệ quả của nó qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam

2008

//