Vật lý ĐC 1 - GV Nguyễn Quý Tuấn
(NQT_VLĐC1)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Nội dung giảng dạy của Vật lý đại cương 1 cho khối không chuyên Vật lý:

- Cơ học : Động học chất điểm, động lực học chất điểm, công và cơ năng, trường hấp dẫn, chuyển dộng của vật rắn, cơ học tương đối.

- Nhiệt học : Thuyết động học phân tử, nguyên lý thứ 1 nhiệt động lực học, nguyên lý 2 nhiệt động lực học.

- Điện học I : Trường tính điện, vật dẫn, điện môi.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key