Vật lý đại cương 2
(Vldc2)

Nội dung giảng dạy của Vật lý đại cương 2:

- Điện học II : Hiện tượng cảm ứng điện từ, tính chất từ của các chất, trường điện từ.

- Dao động và sóng : Dao động cơ, dao động điện, sóng cơ, sóng điện từ.

- Quang học : Các cơ sở của quang sóng, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng phân cực ánh sáng, quang lượng tử.

- Vật lý lượng tử : Cơ học lượng tử, vật lý nguyên tụ vật lý hạt nhân.