Phương pháp và Công nghệ dạy học
(PP&CNDH)


Môn học Phương pháp - Công nghệ dạy họclà môn học "xương sống" mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học trước khi người học tiếp cận với những vấn đề đặc thù của PPDH bộ môn cụ thể, được thiết kế gồm 2 nội dung lớn (có thể tiếp tục phát triển thành 2 Module độc lập): các vấn đề về phương pháp dạy họccông nghệ dạy học.