Tin học đại cương
(Tindc)

Học phần được chia thành 3 phần:

Phần 1: Tổng quan Tin học và những ứng dụng của Tin học trong đời sống

Phần 2: Hệ điều hành Windows

Phần 3: Hệ soạn thảo văn bản MS Word và bảng tính điện tử MS Excel