Vật lý chất rắn 1
(Vlcr1)


Trình bày các kiến thức về cấu trúc vật rắn tinh thể, phương pháp phân tích cấu trúc, dao động mạng, dẫn nhiệt và dẫn điện. Phần quan trọng nhất là lý thuyết vùng năng lượng và các mô hình liên quan đến việc giải thích tính chất của chất rắn.