Quang học
(Quanghoc)

- Trình bày những kiến thức về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng, tìm hiểu và giải thích một số tính chất của ánh sáng truyền trong các môi trường vạt chất.

- Trình bày các kiến thức cập nhật về quang học như Halogrephy, sợi quang, cáp quang, quang học phi tuyến.