Vật lý chất rắn 2
(Vlcr2)

Trình bày các kiến thức cơ bản về các chất bán dẫn, các tính chất của bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất. Chương hiện tượng tiếp xúc cung cấp các nguyên lý hoạt động của tiếp xúc kim loại - bán dẫn, tiếp xúc P-N và tiếp xúc dị thể cũng như hiệu ứng đường hầm. Học phần còn trình bày cụ thể các tính chất của vật liệu từ và vật liệu siêu dẫn cũng như các loại maser và laser.