Cơ học lượng tử 2
(Chlt2)

Học phần trình bày việc áp dụng lý thuyết vào những trường hợp riêng, như chuyển động một chiều trong hố thế, chuyển động trong trường xuyên tâm. Sau đó trình bày lý thuyết cho các vi hạt có spin, hệ nhiều hạt đồng nhất, nguyên lý loại trừ Pauli. Cuối cùng trình bày phương pháp nhiễu loạn, lý thuyết về các hiện tượng tán xạ, lý thuyết biểu diễn…