Vật lý thống kê
(Vltk)

Nội dung học phần Vật lý thống kê gồm 7 chương:

Chương 1: Ôn vắn tắt các nội dung chính và bổ sung thêm một số khái niệm cần thiết của Nhiệt động lực

Chương 2 đến Chương 5: Học về Thống kê cổ điển.

Chương 6 đến Chương 7: Học về Thống kê lượng tử