Mục này chứa các học phần chung, các học phần đại cương như Anh văn, triết học, Toán cao cấp, .v.v.

  • Học phần được chia thành 3 phần:

    Phần 1: Tổng quan Tin học và những ứng dụng của Tin học trong đời sống

    Phần 2: Hệ điều hành Windows

    Phần 3: Hệ soạn thảo văn bản MS Word và bảng tính điện tử MS Excel