Môn Vật lý đại cương 2 cho các sinh viên không phải chuyên ngành Vật lý.

  • Khóa học này giảng dạy các kiến thức Vật lý đại cương 2 cho các sinh viên không chuyên Vật lý.
  • Nội dung giảng dạy của Vật lý đại cương 2:

    - Điện học II : Hiện tượng cảm ứng điện từ, tính chất từ của các chất, trường điện từ.

    - Dao động và sóng : Dao động cơ, dao động điện, sóng cơ, sóng điện từ.

    - Quang học : Các cơ sở của quang sóng, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng phân cực ánh sáng, quang lượng tử.

    - Vật lý lượng tử : Cơ học lượng tử, vật lý nguyên tụ vật lý hạt nhân.