Môn Vật lý đại cương 1 cho các sinh viên không phải chuyên ngành Vật lý.

  • Nội dung giảng dạy của Vật lý đại cương 1 cho khối không chuyên Vật lý:

    - Cơ học : Động học chất điểm, động lực học chất điểm, công và cơ năng, trường hấp dẫn, chuyển dộng của vật rắn, cơ học tương đối.

    - Nhiệt học : Thuyết động học phân tử, nguyên lý thứ 1 nhiệt động lực học, nguyên lý 2 nhiệt động lực học.

    - Điện học I : Trường tính điện, vật dẫn, điện môi.