Courses 
1. Triết học Mác - Lênin
2. Lich su phep bien chung & PBCDV
3. LSTH trước Mác & LSTH Mác - Lênin
4. Các trào lưu TH hiện đại
5. Tất yếu và tự doInformation
6. Giới thiệu tác phẩm TH Mác, Ăngghen & Lênin
7. Triết học cổ điển Đức
8. Triết học trong các KH tự nhiên, KHXHNV
9. Logic học hình thứcInformation
10. Logic bien chung
11. Chuyên đề triết học
12. Triết học Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại
13. Triết học Hy Lạp, Tây Âu cổ - trung - cận đại
14. Lịch sử tư tưởng Việt Nam
15. Đạo đức học