- Về giảng dạy: Nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là khối sư phạm. Tham gia tích cực và đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc xây dựng chương trình các ngành đào tạo. Tăng cường hoạt động thu thập ý kiến sinh viên và nhà tuyển dụng về hoạt động đào tạo. Nghiên cứu đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đất nước, xã hội có tham khảo khu vực và thế giới.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Khoa Địa lý đã và đang tăng cường NCKH, động viên các cán bộ và sinh viên trong Khoa tham gia các đề tài NCKH. Các cán bộ trong Khoa phải tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH. Mở rộng về đào tạo và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kinh nghiệm các trường sư phạm trong cả nước để đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học. Tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, đơn vị theo hướng ứng dụng vào đời sống xã hội.

- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ: Phát triển nhanh đội ngũ giảng viên. Ưu tiên tiếp nhận giảng viên trẻ và tạo điều kiện để các giảng viên trẻ được đi học nước ngoài sớm. Yêu cầu Giảng viên trẻ sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ thì cũng đạt chuẩn về khả năng sử dụng máy tính cũng như ngoại ngữ trình độ IELTS 5.5 hay TOEFL 500.

Last modified: Wednesday, 30 June 2010, 08:25 PM