Mục tiêu chất lượng của khoa là:
1- Đảm bảo 100% CBVC của Khoa hiểu biết về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Trường và Khoa. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2- Chương trình đào tạo của Khoa phải giúp sinh viên có tư duy logic, sáng tạo nhằm áp dụng thành tựu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ, kỹ thuật và trong các nghề nghiệp của sinh viên sau này.
3- 50-60% số giảng viên sử dụng giáo trình điện tử khi lên lớp.
4- Xây dựng cơ cấu chương trình đào tạo đạt 20% số tín chỉ tự chọn trong tổng số các tín chỉ và mở lớp học với 30 SV đăng kí trở lên.
5- 90% giảng viên được đồng nghiệp xếp loại tốt.
6- 80% giảng viên và sinh viên hài lòng về các hoạt động đào tạo của Khoa.
7- Triển khai nghiên cứu 01-02 đề tài cấp Bộ và 02-03 đề tài cấp trường.
Chủ nhiệm Khoa
(Đã ký)
Hoàng Thị Diệu Huyền
Last modified: Monday, 19 November 2012, 06:18 PM