Printer-friendly version
công trình


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

Á

:
TS. Đậu Thị Hòa

Tác dụng của câu lạc bộ địa lí trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 8, năm 1993, trang 29


C

:
1.Đề tài cấp Nhà nước (thuộc chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan ):

Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. Hoàn thành năm 1998.

- Kết quả: Loại Khá

- Địa chỉ ứng dụng: Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam - Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và đầu tư quảng Nam Đà Nẵng, Ban thiết kế và xây dựng trường học

TS. Đậu Thị Hòa

:
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng - 2007
TS. Trương Phước Minh
:
Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên T/C Du lịch Đà Nẵng 1998
TS. Trương Phước Minh
:
Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng Kỷ yếu ĐHSP Hồ Chí Minh 2004
TS. Trương Phước Minh

D

:
Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education Tottori University-JAPAN 2007
TS. Trương Phước Minh
:
Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng - 2003
TS. Trương Phước Minh
:
Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An TBKH ĐHSP Hà Nội 1997
TS. Trương Phước Minh
:
Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch TBKH ĐHĐN 1998

TS. Trương Phước Minh
:
Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu - 1998

TS. Trương Phước Minh

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL